Podmínky použití

Preambule

Tyto internetové stránky spravují a vlastní Mondelez Europe Services GmbH ve věci jejího odštěpného závodu Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 014 35 485, zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále jen "Mondelez") a jsou vám k dispozici pro informační účely.

Vaše použití internetových stránek

Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto stránky poskytnuty pro vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte měnit, upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, předvádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat licenci, vytvářet odvozené práce, opisovat ani prodávat jakékoliv informace, software, výrobky nebo služby získané z těchto stránek. Můžete zobrazovat a elektronicky kopírovat, stahovat a tisknout části materiálu obsaženého na těchto stránkách pro své osobní a nekomerční účely, za předpokladu, že jste nepozměnili, nevymazali žádný copyright, ochrannou známku ani jiné označení duševního vlastnictví. Jakékoliv jiné použití materiálů na těchto stránkách, včetně, nikoliv však výlučně, úpravy, reprodukce, šíření, opětovné publikace, zobrazování nebo přenos obsahu těchto stránek, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mondelez, je zakázáno.
Jakýkoliv materiál, který stahujete, včetně, nikoliv však výlučně, softwaru, souborů, grafiky, dat nebo jakéhokoliv jiného obsahu, je majetkem společnosti Mondelez nebo držiteli jejích licenčních práv. Při stahování jsou vám tyto materiály poskytnuty společností Mondelez na základě licence, která je odvolatelná. Společnost Mondelez si ponechává úplná a kompletní práva na software a k veškerým s ním spojeným právům duševního vlastnictví. Materiál nesmíte dále šířit nebo prodávat, ani nesmíte přepracovávat, rozebírat nebo jinak měnit na jakoukoliv jinou formu.

Materiál, který odesíláte

Berete na vědomí a potvrzujete, že jste odpovědní za jakékoliv vámi odeslané materiály, včetně, nikoliv však výlučně, dodržení zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, původnosti a zachování autorských práv takových materiálů. Nesmíte odesílat, nahrávat, šířit nebo jinak publikovat prostřednictvím těchto stránek jakýkoliv obsah, který je hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, nevhodný či hrubý, nezákonný nebo jinak nevyhovující či problematický, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat, porušovat práva jakékoliv strany nebo jinak porušovat právní odpovědnost nebo jakýkoliv zákon. Na tyto stránky nesmíte nahrávat žádný komerční obsah.
Autorská práva k veškerému materiálu, který odešlete, a veškerá související práva, která vám již náleží, zůstávají vám. Odesláním materiálu však udílíte společnosti Mondelez časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která ji opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv materiál, který odešlete.
Společnost Mondelez reaguje na upozornění ohledně údajného porušení autorských práv, která jsou v souladu s platnými právními předpisy na ochranu autorských práv, a to vždy přiměřeně vhodným způsobem, který může spočívat mj. také v odstranění vloženého materiálu, který s příhlédnutím k dostupným informacím pravděpodobně porušuje jakákoliv autorská práva.
Kromě vámi zadaných osobních informací můžeme shromažďovat, podle našich Zásad ochrany osobních údajů, všechny poznámky, návrhy, nápady, grafické zobrazení nebo jiné informace, které předáte společnosti Mondelez prostřednictvím těchto stránek, které se stanou vlastnictvím společnosti Mondelez, i v případě, že je tato dohoda později ukončena. Mondelez a jeho pověřené firmy budou moci volně kopírovat, předkládat, šířit, zahrnovat a jinak používat materiály, které předáte pro jakékoliv a všechny komerční nebo nekomerční účely, a to bez jakýchkoliv závazků týkajících se kompenzace vůči vám nebo jiným za dotčené materiály.

Prohlášení

Společnost Mondelez nedává žádné záruky ani zajištění týkající se přesnosti nebo kompletnosti obsahu těchto stránek. Tyto stránky a materiály, informace, služby a výrobky na těchto stránkách, včetně textu, grafiky a odkazů, jsou poskytnuty „tak, jak jsou“ bez jakékoliv odpovědnosti za vady a bez jakýchkoliv záruk , ať již výslovně vyjádřených nebo implicitních či domnělých. Společnost Mondelez potvzuje všechny zákonem stanovené záruky, ať již výslovně zákonem vyjádřené nebo implicitní či předpokládané, včetně, nikoli však výlučně, záruky neporušování zákona a zákonných záruk souvisejících s obchodním jednáním nebo plněním závazků. Mondelez nezaručuje, že funkce obsažené na těchto stránkách budou nerušené nebo bezchybné, a že chyby budou opraveny, nebo že tyto stránky nebo server, který zpřístupňuje tyto stránky, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. Mondelez nedává žádné záruky týkající se použití materiálů na těchto stránkách, co se týče jejich kompletnosti, správnosti, přenosti, adekvátnosti, použitelnosti, aktuálnosti, spolehlivosti nebo jiné záruky. Toto prohlášení nemá vliv na vaše zákonná práva týkající se nákupu výrobků.

Omezení odpovědnosti

Společnost Mondelez nebude v žádném případě odpovědná za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, sankční, náhodné, penalizované nebo následné škody, nebo v jakékoliv jiné souvislosti, ani v případě že by byl Mondelez dříve upozorněn na možnost vzniku takových škod, ať již při jednání dle smluvního vztahu, nedbalosti nebo v jakékoliv jiné souvislosti , vznikající z nebo ve spojitosti s použitím, nemožnosti použití nebo provádění informací, služeb, výrobků a materiálů, které jsou dostupné na těchto stránkách. Tato omezení platí bez ohledu na to, že se tím poruší základní účel takto limitovaného nápravného opatření. Aby se zabránilo jakýmkoliv pochybnostem, žádná zde uvedená informace neomezuje odpovědnost společnosti Mondelez za osobní zranění způsobené její nedbalostí.

Odškodnění

Souhlasíte, že odškodníte, budete bránit a udržovat bezúhonnost společnosti Mondelez, jejích pracovníků, managementu, zaměstnanců, zástupců, držitelů licence a dodavatelů před jakýmikoliv ztrátami, výdaji, škodami a náklady, včetně, nikoliv však výlučně, přiměřených poplatků za právní zastoupení a soudních poplatků, které vzniknou na základě jakéhokoliv porušení těchto podmínek nebo na základě jakékoliv aktivity spojené s vaším internetovým účtem (včetně nedbalostního nebo úmyslně škodlivého jednání), způsobené vámi nebo jakoukoliv jinou osobou přistupující na tyto stránky s použitím vašeho internetového účtu.

Zabezpečení

Prostřednictvím těchto stránek neposkytujeme rady na investice a materiály na stránkách nesmí být považovány jako nabídka k prodeji nebo navádění k nabídce ke koupi jakýchkoliv cenných papírů společnosti Mondelez nebo jejích dceřiných společností. Jestliže se rozhodnete použít jakýkoliv materiál dostupný na těchto stránkách při rozhodování, zda koupit nebo prodat cenné papíry společnosti Mondelez nebo jejích dceřiných společností, buďte si prosím vědomi, že materiál na těchto stránkách odráží pouze výkonnost v minulosti a historické informace, a takové údaje nejsou nezbytně ukazatelem výkonnosti v budoucnu.
Odkazy na další internetové stránky
Na těchto stránkách mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky. Společnost Mondelez nekontroluje tyto stránky a váš přístup na ně je výhradně na vaše vlastní riziko. Mondelez nijak neschvaluje žádné výrobky nebo informace uvedené na stránkách, které můžete prostřednictvím těchto stránek navštívit. Zkontrolujte adresu URL uvedenou ve vašem internetovém prohlížeči, abyste zjistili, zda se stále nacházíte na stránkách Mondelez nebo na jiné internetové stránce.

Jurisdikce

Společnost Mondelez řídí a provozuje tyto stránky z České republiky. Tyto stránky jsou určeny pouze pro Českou republiku a společnost Mondelez žádným způsobem nezaručuje, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné pro použití mimo Českou republiku. Jestliže používáte stránky z místa nacházejícího se mimo Českou republiku, jste výhradně odpovědní za dodržování jakýchkoliv místních platných zákonů. Nesmíte používat nebo exportovat materiály na těchto stránkách způsobem, který by porušoval exportní zákony a předpisy České republiky. Jakýkoliv právní nárok týkající se webových stránek nebo vašeho použití těchto stránek se musí řídit zákony České republiky bez ohledu na konflikt zákonných ustanovení, a vy souhlasíte s tím, že tato jurisdikce a soudní příslušnost v jakýchkoliv právních úkonech přímo nebo nepřímo vznikajících nebo se týkajících těchto stránek bude u soudů nacházejících se v České republice.

Změny těchto internetových stránek a těchto Smluvních podmínek

Poskytnutím materiálů na těchto stránkách společnost Mondelez nezaručuje že tyto materiály vám zůstanou k dispozici. Společnost Mondelez je oprávněna kdykoliv ukončit jakoukoliv část těchto stránek, aniž by vás upozornila. Mondelez si také vyhrazuje právo na změnu smluvních podmínek a oznámení, dle kterých jsou tyto stránky poskytovány a vaše používání těchto stránek po jakýchkoliv takových změnách bude považováno za souhlas s takovými upravenými Smluvními podmínkami. Souhlasíte s tím, že budete pravidelně kontrolovat tyto Podmínky použití, abyste ověřili, zda nedošlo k jejich změně.

Ukončení platnosti smlouvy

Tato smlouva je platná do jejího ukončení kteroukoli stranou. Tuto smlouvu můžete kdykoliv ukončit zničením všech materiálů získaných z těchto stránek, spolu s veškerou související dokumentací a všemi kopiemi a instalacemi. Společnost Mondelez může tuto smlouvu kdykoliv ukončit i bez předchozího upozornění, jestliže, dle jeho výhradního posouzení, porušíte jakékoliv podmínky této smlouvy. Při ukončení musíte zničit veškeré materiály.

Různá ustanovení

Jestliže je jakékoliv ustanovení této smlouvy nezákonné, neplatné, bez účinku nebo právně neúčinné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti. Toto je celé znění dohody mezi vámi a společností Mondelez týkající se všech aspektů vašeho použití těchto stránek.
© Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika 2019. Všechna práva vyhrazena

Social