Vyhrajte s COOP! Při nákupu minimálně za 69 Kč.

Hrajeme od 9. 10. do 5. 11. 2019 ve vybraných prodejnách sítě COOP.

Soutěž

,,VYHRAJ DOVOLENOU OD INVIA.CZ NEBO POUKÁZKU DO OBCHODŮ ALZA ZA NÁKUP VÝROBKŮ MONDELEZ V HODNOTĚ 69Kč”

Úplná pravidla

 • Pořadatel: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, zapsaná v obchodním rejstříku pro kanton Curych, registrační číslo CHE-114.352.032, a to prostřednictvím Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, IČO: 014 35 485, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 76056 (dále také jen „pořadatel“).
 • Organizátor: Garp Integrated s.r.o., IČO: 27709540, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 125558 (dále také jen „organizátor“).
 1. Doba trvání a místo konání soutěže
  1. Soutěžní akce s názvem „Vyhraj dovolenou od Invia.cz nebo poukázku do obchodů Alza za nákup Mondelez výrobků v hodnotě 69 Kč'' (dále také jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 9. 10. 2019 00:00:00 hod. do 5. 11. 2019 23:59:59 hod. (dále též jen „doba trvání soutěže“). Doba konání soutěže je pro účely určování výherců dále rozdělena do následujících soutěžních kol:

   První soutěžní kolo: 9. 10. 2019 00:00:00 hod. - 15. 10. 2019 23:59:59 hod

   Druhé soutěžní kolo: 16. 10. 2019 00:00:00 hod. - 22. 10. 2019 23:59:59 hod.

   Třetí soutěžní kolo: 23. 10. 2019 00:00:00 hod. - 29. 10. 2019 23:59:59 hod.

   Čtvrté soutěžní kolo: 30. 10. 2019 00:00:00 hod. – 5. 11. 2019 23:59:59 hod.
  2. Soutěž je realizována v síti prodejen COOP umístěných na území České republiky a provozovaných členskými družstvy družstva COOP Centrum družstvo, IČO: 60194910, sídlo: U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. Dr 1185, přičemž seznam konkrétních prodejen zapojených do soutěže je k dispozici zde:

   (dále také jen „místo konání soutěže“).
 2. Podmínky účasti
  1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let (dále také jen „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící").
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  3. Soutěž se vztahuje na jakékoliv výrobky následujících značek, které jsou v době trvání soutěže prodávány v místě konání soutěže:

   Figaro, Milka, Bebe Dobré ráno, Bebe Rodinné, Opavia Zlaté, Brumík, TUC, Kolonáda, Halls, Horalky Opavia, Fidorka, Piškoty Opavia, Tatranky Opavia, Miňonky Opavia, 3BIT a Oreo

   (dále také jen „soutěžní produkty“).
 3. Mechanika
  1. Soutěže se může účastnit ten, kdo si v době trvání soutěže v místě konání soutěže v rámci jednoho nákupu zakoupil (jedno jestli samostatně nebo ve spojení s jiným zbožím) soutěžní produkty v libovolné kombinaci v minimální souhrnné hodnotě 69,- Kč vč. DPH (dále také jen „soutěžní nákup“). Jako důkaz o provedení soutěžního nákupu je soutěžící povinen uschovat si účtenku prokazující provedení tohoto soutěžního nákupu (tj. účtenka musí prokazovat zakoupení soutěžních u produktů v minimální souhrnné hodnotě 69,- Kč vč. DPH v době a místě konání soutěže; dále jen „Účtenka“).
  2. Do soutěže se soutěžící následně zapojí tak, že v době konání soutěže na webové stránce www.vyhrajscoop.cz (dále také jen „Soutěžní web“) vyplní k tomu určený formulář, jímž se zaregistruje do soutěže; v rámci registračního formuláře je soutěžící povinen vyplnit kontaktní údaje na sebe v rozsahu e-mail a datum + čas soutěžního nákupu.
  3. Soutěžící budou v soutěži identifikováni prostřednictvím e-mailové adresy; v případě opakované registrace do soutěže je soutěžící povinen vyplnit v rámci registračního formuláře vždy stejnou e-mailovou adresu.
  4. V případě výhry bude výherce požádán o doplnění kontaktních údajů nutných k předání výhry organizátorem soutěže, a to ve lhůtě stanovené organizátorem soutěže a na e-mailovou adresu jan.marek@g-in.cz. Výherce musí doplnit kontaktní údaje na sebe v rozsahu: jméno, příjmení, adresa v ČR pro zaslání výhry (tj. ulice a číslo popisné, město, poštovní směrovací číslo) a telefon. Tyto údaje budou organizátorem využity výhradně pro předání výhry. Výherce je dále povinen spolu s těmito doplňujícími kontaktními údaji zaslat ve stejné lhůtě a stejným způsobem organizátorovi soutěže rovněž čitelnou fotokopii Účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu (včetně jeho data a času), na jehož základě se stal se výhercem vsoutěži; v případě jakýchkoliv pochybností je pořadatel nebo organizátor oprávněn vyžádat si na výherci originál dané Účtenky. Nesplní-li výherce kteroukoliv z povinností uvedených v tomto odstavci, ztrácí nárok na příslušnou výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli.
  5. Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která vlastní Účtenku prokazující provedení příslušného soutěžního nákupu. Takový soutěžící musí současně oprávněně užívat emailovou adresu, kterou vyplnil do registračního formuláře. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.
  6. Do soutěže se lze přihlásit i opakovaně v rámci jednoho kola i v rámci více kol, vždy však s novým soutěžním nákupem dokumentovaným novou Účtenkou. Soutěžící je povinen uschovat si originály všech Účtenek dokumentující soutěžní nákupy, na jejichž základě se do soutěže zapojil; nedoloží-li na výzvu organizátora byť jen jedinou z nich, bude ze soutěže vyřazen.
 4. Výhry:
  1. V soutěži se hraje o vedlejší výhru, voucher od společnosti Alza v hodnotě 1.000,- Kč vč. DPH. V každém soutěžním kole se hraje o 10 těchto vedlejších výher. Celkem je tedy do soutěže vloženo 40 ks voucherů Alza v hodnotě 1000Kč vč. DPH, tj. celkem za 40 000 Kč vč. DPH. Vouchery Alza mají platnost 1 rok od svého vydání (v souladu s informací uvedenou na každém voucheru).
  2. Vedlejší výhra bude každému výherci zaslána nejpozději do 25. 11. 2019 doporučeně prostřednictvím služby České pošty a to na adresu v České republice, kterou každý výherce sdělil organizátorovi soutěže způsobem popsaným v čl. 4 odst. 4.4.
  3. Všechny tyto výhry budou na určené adresy výherců odeslány nejpozději do 30 dnů od uplynutí doby konání soutěže.
  4. Hlavní výhrou je voucher na nákup zájezdu v hodnotě 20.000,- Kč vč. DPH z aktuální nabídky od společnosti Invia. V každém soutěžním kole se hraje o 1 tuto hlavní výhru. Celkem se tedy bude soutěžit o čtyři zájezdy od Invia, každý v hodnotě 20.000,- Kč vč. DPH tj. celkem zájezdy v hodnotě 80.000,- Kč vč. DPH. Výherce obdrží hlavní výhru ve formě voucheru, který bude mít hodnotu 20.000,- Kč vč. DPH. Předání hlavní výhry výherci bude s výhercem dohodnuto individuálně v souladu s článkem 6.3. těchto pravidel. Voucher od společnosti Invia mají platnost 1 rok od svého vydání (v souladu s informací uvedenou na každém voucheru). Vouchery invia.cz nejsou přenosné a nedají se uplatnit na jméno jiné osoby.
  5. Pokud výherce hlavní výhry není daňový rezident ČR, má povinnost doložit pořadateli svůj daňový domicil do 14 dnů od skončení soutěže, pokud tak neučiní, pořadatel srazí a odvede daň 15% v České republice.
 5. Určení výherců
  1. Po skončení každého soutěžního kola bude ze všech soutěžících, kteří se řádně zaregistrovali do soutěže v době trvání daného soutěžní kola vylosován 1 výherce hlavní výhry a 10 výherců vedlejších výher. Slosování probíhá po ukončení každého soutěžního kola v 23:59 hodin. Losování proběhne ze všech soutěžícími do soutěže řádně registrovaných Účtenek; registrace více Účtenek tedy zvyšuje šanci každého soutěžícího na výhru.
  2. Výhercem jakékoliv výhry v soutěži může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky soutěže. Počet výher na jednoho výherce není omezen, tj. jeden soutěžící může vyhrát více (hlavních i vedlejších) výher, splní-li vždy všechny podmínky pro jejich získání. Na jeden registrovaný soutěžní nákup (dokumentovaný jednou Účtenkou) lze však vyhrát pouze jednu výhru za celou dobu konání soutěže.
  3. Výherci budou o své výhře informováni tak, že obdrží následující den po losování e-mailem informaci, že vyhráli. V případě výherců vedlejších výher bude součástí e-mailu pokyn, že má výherce do 7 dnů od odeslání informačního e-mailu zaslat informace uvedené v odst. 4.4 těchto pravidel. V případě výherců hlavních výher bude součástí e-mailu pokyn ke kontaktování organizátora soutěže do 7 dnů od odeslání informačního e-mailu za účelem domluvení podmínek předání této výhry, a to na e-mailu jan.marek@g-in.cz nebo na jiné emailové adrese uvedené v e-mailu informujícím o výhře.
  4. V případě, že výherce o nezareaguje v 7 denní lhůtě podle předchozího odstavce 6.3. na informační e-mail tam uvedeným způsobem nebo nebude možné předat výhru dohodnutým způsobem z důvodů na straně výherce, příslušná výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
  5. V případě, že v daném soutěžním kole nebude možné určit plný počet výherců, propadají nerozdělené výhry pořadateli.
 6. Zpracování osobních údajů
  1. V rámci vyplnění registračního formuláře na Soutěžním webu bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy emailová adresa, a pro případ výhry i se zpracováním jména, příjmení, ulice a čísla popisného, města a poštovního směrovacího čísla, pobočky pošty, na které si převezme výhru, a telefonního čísla. Uvedené osobní údaje budou užity za účelem identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům.
  2. Osobní údaje soutěžících mohou být bez souhlasu soutěžících zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele této soutěže, zejména za účelem případného ověření dodržování pravidel soutěže, vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
  3. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména určení výherců či zaslání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následující způsobem: e-mailem na adresu adam.vesely@g-in.cz. Odvolání souhlasů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného ověření dodržování pravidel soutěže, vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
  4. Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
  5. Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Údaje poskytnuté soutěžícími mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
  6. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu adam.vesely@g-in.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu adam.vesely@g-in.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
  7. Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži práva dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679, též GDPR), tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.
  8. Tato pravidla a ustanovení o ochraně osobních údajů mají přednost před případnými obecnými prohlášeními pořadatele o ochraně osobních údajů.
 7. Obecná ustanovení
  1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  2. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Případné reklamace či jakoukoliv újmu spojenou s užíváním výhry je nutné uplatnit u dodavatele výhry.
  3. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani organizátor soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.
  4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou pořadatelem vyloučeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v soutěži a pro získání výher v soutěži. Pořadatel je oprávněn podmínky pro účast v soutěži kdykoliv zkontrolovat. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem, bude ze soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru. Výhra v takových případech propadá pořadateli soutěže. Účastník soutěže bude vyloučen také zejména, nikoliv však výlučně, v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, zneužívání soutěže nebo jednání v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair play ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k účastni v soutěži a/nebo získání výhry, nebo pokud bude pořadatel mít pochybnosti o řádném způsobu získání účtenek. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhry takovým účastníkům soutěže. Výhry pak bez náhrady propadají pořadateli. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností a dle vlastního uvážení také o všech ostatních případných sporech, námitkách a otázkách spojených s touto soutěží.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži.
  6. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži. Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv včetně potvrzení registrací.
  7. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
  8. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
  9. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, odložit přerušit nebo bez náhrady zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.
  10. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.vyhrajscoop.cz.

V Praze dne 19. 7. 2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie.
Zobrazit více informací