Soutěž

“Vyhraj částku 2 000,- Kč nebo voucher Sodexo v hodnotě 1 500,- Kč za nákup Mondelez výrobků v hodnotě 69,- Kč”

Úplná pravidla

 • Pořadatel: Mondelez Czech Republic s.r.o, IČ: 471 23 915, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12844 (dále též jen „pořadatel“).
 • Organizátor: Garp Integrated s.r.o., IČ: 27709540, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125558 (dále též jen „organizátor“).
 • Správce osobních údajů: Správcem osobních údajů je pořadatel.
 1. Doba trvání a místo konání soutěže
  1. Soutěžní akce s názvem „Vyhraj částku 2 000,- Kč nebo voucher Sodexo v hodnotě 1 500,- Kč za nákup Mondelez výrobků v hodnotě 69,- Kč“ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 30. 3. 2022 00:00:00 hod. do 26. 4. 2022 24:00:00 hod. (dále též jen „doba trvání soutěže“). Každý jeden kalendářní den v době trvání soutěže v čase od 00:00:00 hod. do 24:00:00 hod. je považován za soutěžní den (dále též jen „soutěžní den“). Celkem je tedy v době trvání soutěže 28 soutěžních dnů.
  2. Soutěž je realizována v síti prodejen COOP umístěných na území České republiky (dále též jen „místo konání soutěže“).
 2. Podmínky účasti
  1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 18 let (dále také jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“) s bankovním účtem v České republice pro případné zaslání hlavní výhry.
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  3. Soutěž se vztahuje na jakékoliv výrobky a balení následujících značek, které jsou v době trvání soutěže prodávány v místě konání soutěže:

   Figaro, Milka, Bebe Dobré ráno, Bebe Rodinné, Opavia Zlaté, Brumík, TUC, Kolonáda, Halls, Horalky Opavia, Fidorka, Piškoty Opavia, Tatranky Opavia, Miňonky Opavia, 3BIT, Siesta a Oreo.

   (dále také jen „soutěžní produkty“)
 3. Mechanika
  1. Soutěže se může účastnit ten, kdo si v době trvání soutěže v místě konání soutěže v rámci jednoho nákupu zakoupil (jedno jestli samostatně nebo ve spojení s jiným zbožím) soutěžní produkty v libovolné kombinaci v minimální souhrnné hodnotě 69,- Kč vč. DPH v jednom nákupu (dále také jen „soutěžní nákup“). Jako důkaz o provedení soutěžního nákupu je soutěžící povinen uschovat si účtenku prokazující provedení tohoto soutěžního nákupu (tj. účtenka musí prokazovat zakoupení soutěžních produktů v minimální souhrnné hodnotě 69,- Kč vč. DPH v době a místě konání soutěže; dále jen „Účtenka“).
  2. Do soutěže se soutěžící následně zapojí tak, že v době konání soutěže na webové stránce vyhrajscoop.cz (dále také jen „Soutěžní web“) vyplní k tomu určený soutěžní formulář v rámci soutěžního formuláře je soutěžící povinen vyplnit kontaktní údaje na sebe v rozsahu e-mail a dále datum + čas soutěžního nákupu.
  3. Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně, vždy vyplněním nového soutěžního online formuláře, a to i v jeden a ten samý den, avšak vždy pouze s novým/dalším soutěžním nákupem (tj. novou/další účtenkou). Soutěžící budou v soutěži identifikováni prostřednictvím e-mailové adresy; v případě opakovaného vyplnění soutěžního formuláře s novým nákupem je soutěžící povinen vyplnit v rámci formuláře vždy stejnou e-mailovou adresu.
  4. V případě výhry bude výherce požádán, aby ve lhůtě stanovené organizátorem soutěže nahrál prostřednictvím k tomu určeného on-line formuláře čitelnou fotokopii Účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu (včetně jeho data a času), s nímž se zapojil do soutěže a na jehož základě se stal výhercem v soutěži; v případě jakýchkoliv pochybností je pořadatel nebo organizátor oprávněn vyžádat si na výherci originál dané Účtenky. Pokud bude Účtenka organizátorem úspěšně ověřena, bude výherce o této skutečnosti informován a současně požádán o doplnění kontaktních údajů nutných k předání výhry organizátorem soutěže, a to ve lhůtě stanovené organizátorem soutěže a prostřednictvím k tomu určeného on-line formuláře. Výherce musí doplnit kontaktní údaje na sebe v rozsahu: jméno, příjmení, v případě vedlejší výhry voucher Sodexo v hodnotě 1.500,- Kč vybrat pobočku Zásilkovny (tj. v rámci online formuláře vybrat pobočku ze seznamu), telefonní číslo a v případě hlavní výhry (finančního obnosu) zadat číslo účtu na který se výhra zašle. Tyto údaje budou organizátorem využity pro předání výhry. Nesplní-li výherce kteroukoliv z povinností uvedených v tomto odstavci, ztrácí nárok na příslušnou výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli.
  5. Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která drží Účtenku prokazující provedení příslušného soutěžního nákupu. Takový soutěžící musí současně oprávněně užívat e-mailovou adresu, kterou vyplnil do soutěžního formuláře. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.
  6. Do soutěže se lze přihlásit i opakovaně v rámci jednoho kola i v rámci více kol, vždy však s novým soutěžním nákupem dokumentovaným novou Účtenkou. Soutěžící je povinen uschovat si originály všech Účtenek dokumentující soutěžní nákupy, na jejichž základě se do soutěže zapojil; nedoloží-li na výzvu organizátora byť jen jedinou z nich, bude ze soutěže vyřazen.
 4. Výhry
  1. V soutěži se hraje o vedlejší výhry vouchery Sodexo, každý v hodnotě 1 500,- Kč. V každém soutěžním dni se hraje o 1ks této vedlejší výhry. Celkem je tedy do soutěže vloženo za všech 28 soutěžních dní 28 ks vedlejších výher v podobě voucherů Sodexo v hodnotě 1 500,- Kč, tj. celkem za 42 000,- Kč. Vouchery Sodexo mají platnost po dobu 1 kalendářního roku (tj, do 26. 5.2023)
  2. Vedlejší výhra bude každému výherci zaslána nejpozději do 26. 5. 2022 prostřednictvím služby Zásilkovna, a to na pobočku Zásilkovna, kterou si výherce zvolí. Všechny tyto výhry budou na určené pobočky Zásilkovny odeslány nejpozději do 30 dnů od uplynutí doby konání soutěže. Výherce bude o odeslání výhry na zvolenou pobočku Zásilkovny informován na e-mailovou adresu, které uvedl při vyplnění soutěžního formuláře. Výherce je povinen převzít si výhru na zvolené pobočce Zásilkovny v souladu s podmínkami této služby; výherce je zejména povinen respektovat sedmidenní lhůtu na převzetí výhry, po uplynutí této doby výhra propadá pořadateli.
  3. Hlavní výhrou je finanční obnos, který činí částku 2 000,- Kč, tj. výherce obdrží na svůj účet čistou částku ve výši 2 000- Kč. V každém soutěžním dni se hraje o 1 tuto hlavní výhru. Celkem se tedy bude soutěžit o 28 ks hlavní výhry finančního obnosu ve výši 2 000,- Kč, tj. celkem je ve hře v čisté výši po zdanění 56 000,- Kč.
  4. Hlavní výhra bude každému výherci zaslána nejpozději do 26. 5. 2022, a to převodem na bankovní účet vedený České republice v českých korunách, který výherce vyplnil v on-line formuláři.
 5. Určení výherců
  1. Po skončení každého soutěžního dne bude ze všech soutěžních nákupů, s nimiž se v ten den soutěžící prostřednictvím vyplnění soutěžního formuláře řádně zapojili do soutěže, vylosován 1 výherce hlavní a 1 výherce vedlejší výhry. Slosování probíhá po ukončení každého soutěžního kola v 24:00 hodin.
  2. Výhercem jakékoliv výhry v soutěži může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky soutěže. Počet výher na jednoho výherce není omezen, tj. jeden soutěžící může vyhrát více výher, splní-li vždy všechny podmínky pro jejich získání.
  3. Výherci budou o své výhře informováni tak, že obdrží následující den po losování e-mailem informaci, že vyhráli.
  4. V případě, že výherce v reakci na informaci o výhře nezpřístupní organizátorovi požadované podklady a informace dle čl. 3 odst. 3.4 těchto pravidel nebo nebude možné předat výhru těmito pravidly stanoveným způsobem z důvodů na straně výherce, příslušná výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 6. Zpracování osobních údajů
  1. V rámci vyplnění soutěžního formuláře na Soutěžním webu bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu soutěžního formuláře, tedy emailová adresa, a pro případ vedlejší výhry i se zpracováním jména, příjmení, pobočky Zásilkovny, na které si převezme výhru, telefonního čísla a v případě hlavní výhry čísla bankovního účtu. Uvedené osobní údaje budou užity za účelem identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům.
  2. Osobní údaje soutěžících mohou být bez souhlasu soutěžících zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele této soutěže, zejména za účelem případného ověření dodržování pravidel soutěže, vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
  3. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména určení výherců či zaslání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následujícím způsobem: e-mailem na adresu adam.vesely@g-in.cz. Odvolání souhlasů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného ověření dodržování pravidel soutěže, vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
  4. Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
  5. Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Údaje poskytnuté soutěžícími mohou kromě pořadatele zpracovávat subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
  6. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu adam.vesely@g-in.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu adam.vesely@g-in.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
  7. Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži práva dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679, též GDPR), tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.
 7. Obecná ustanovení
  1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  2. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Případné reklamace či jakoukoliv újmu spojenou s užíváním voucherů Sodexo je nutné uplatnit u dodavatele výhry.
  3. Vouchery Sodexo není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.
  4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou pořadatelem vyloučeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v soutěži a pro získání výher v soutěži. Pořadatel je oprávněn podmínky pro účast v soutěži kdykoliv zkontrolovat. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem, bude ze soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru. Výhra v takových případech propadá pořadateli soutěže. Účastník soutěže bude vyloučen také zejména, nikoliv však výlučně, v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání, zneužívání soutěže nebo jednání v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair play ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k účastni v soutěži a/nebo získání výhry, nebo pokud bude pořadatel mít pochybnosti o řádném způsobu získání účtenek. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhry takovým účastníkům soutěže. Výhry pak bez náhrady propadají pořadateli. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností a dle vlastního uvážení také o všech ostatních případných sporech, námitkách a otázkách spojených s touto soutěží.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži.
  6. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži. Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv včetně potvrzení vyplnění soutěžního formuláře.
  7. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
  8. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
  9. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, odložit přerušit nebo bez náhrady zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno ve formě dodatku.
  10. Úplná aktuální pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách vyhrajscoop.cz.

 

V Praze dne 7. 1. 2022

Social